Navigace

Obsah

Program a zásady pro poskytování účelové programové dotace na zájmové, školní a

předškolní aktivity dětí v roce 2019

1. Základní principy a vymezení pojmů

Program upravuje poskytování dotace z rozpočtu obce v roce 2019  v souladu se zákonem

č.128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.

Poskytovatelem dotace je Obec Libčeves, k Zámku 1, 439 26 Libčeves, IČ00265110, a jedná

se o účelově vázané prostředky, které musí být vyčerpány a vyúčtovány v daném

kalendářním roce.

2. Účel a důvody

Finanční prostředky jsou určeny na zájmové, školní a předškolní aktivity dětí v roce 2019.

3. Objem finančních prostředků

Celkový objem finančních prostředků je limitován finančními možnostmi obce a schváleným

objemem rozpočtových prostředků pro účely podpory v daném roce.

4. Kritéria pro hodnocení žádosti a stanovení výše dotace

Dotaci lze poskytnout v maximální výši 1000,-Kč na jedno dítě dle bodu 3. za daný rok.

V případě celkové úhrady za pobyt v nižší částce než ve stanovené maximální poskytované

hodnotě, bude příspěvek poskytnutý pouze do výše úhrady za pobyt.

5. Okruh způsobilých žadatelů

Výhradě pro děti od 2 do 15 let s trvalým pobytem spadající do evidence obyvatel Obce

Libčeves, plnící povinou školní a předškolní docházku.

Letní dětský tábor tuzemský i zahranič

6. Lhůty pro podání žádosti, rozhodnutí o žádosti, vyúčtování a vypořádání dotace

Lhůta pro podání žádosti: průběžně od 18.2.2019 do 30.9.2019

Žadatel předloží originál dokladu o úhradě poukazu na Obec Libčeves.(obec vytvoří

fotokopii a originál vrátí žadateli)

Doklad musí obsahovat:

a. přesnou adresu provozovatele navštíveného zařízení

b. identifikační údaje provozovatele zařízení

c. sídlo pobytového místa dítěte

d. telefonický kontakt na provozovatele zařízení

e. datum úhrady za pobyt dítěte v zařízení

f. uhrazená částka za pobyt dítěte

g. jméno, příjmení a přesná adresa účastníka

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: průběžně, nejpozději do 30.12.2019.

7. Doručení žádosti

Žádosti a vyúčtování se podávají výhradně na předepsaných formulářích.

Žadatel vyplněné formuláře osobně doručí na podatelnu Obecního úřadu v Libčevsi,

K Zámku 1, 439 26 Libčeves nebo písemně na stejnou doručovací adresu.

8. Kontrolní činnost

Obec je oprávněna provádět kontrolu hospodaření s přidělenými účelovými prostředky ve

smyslu ustanovení §13 odst.1 zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

9. Závěrečná ustanovení

Program ze dne 13.12.2017, č.usn.112/2017 pozbývá platnost a nabývá platnost program schválený Zastupitelstvem Obce Libčeves dne 17.12.2018, číslem usnesení 148/2018 s účinností od 17.12.2018.

Přílohy:

Žádost o dotaci

Žádost o dotaci

Vzor veřejnoprávní smlouvy

Vyúčtování programové dotace 2019

Vyúčtování programové dotace 2019