Navigace

Obsah

 

ŘÁD  VEŘEJNÉHO  POHŘEBIŠTĚ  V OBCI  LIBČEVES
 
Článek 1
Úvodní ustanovení
 
 1. Řád veřejného pohřebiště se vydává na základě zákona č. 265/2001 Sb., po předchozím souhlasu Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem ze dne 24.6.2004 č.j 3659/04/ŽPZ/Vi, jako opatření obce
 2. Řád veřejného pohřebiště upravuje správu pohřebiště obce Libčeves na poz. parcele č. 913 a st. parcele č. 125 , práva a povinnosti osob, kterým svědčí právo nájmu místa  na pohřebišti, dále osob které  zde vykonávají objednané činnosti a návštěvníků pohřebiště, to vše v souladu se zákonem č. 256/20014 Sb. 
 3. Ustanovení tohoto řádu se vztahují na veřejná pohřebiště, zřízení obcí Libčeves
 4. Vysvětlení pojmů:
  • Veřejné pohřebiště  -  dále jen pohřebiště
  • Řád veřejného pohřebiště   -  dále jen řád
  • Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví v platném znění  -  dále jen zákon
 5. Provozovatelem pohřebiště je obce Libčeves
zastoupená starostkou  paní Vlastou Staňkovou
IČO: 265110
se sídlem v Libčevsi, K Zámku 1, PSČ: 439 26 
 
Článek 2
Působnost řádu pohřebiště
 
1.      Ustanovení tohoto řádu se vztahují na areál pohřebiště v Libčevsi, jehož součástí jsou:
·      místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobu
·      místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobky
·      místa pro ukládání zpopelněných lidských ostatků v urnách
·      společné hroby
·      čestné hroby – část pohřebiště
·      vojenské hroby – část pohřebiště
        2.   Řád je závazný pro provozovatele pohřebišť a dále pro subjekty,  zajišťující pohřební 
              služby, pro obstaravatele pohřebních a jiných úkonů, nájemce hrobových a urnových 
              míst, objednatele a zhotovitele služeb, návštěvníky pohřebiště včetně osob, které zde
.             s prokazatelným souhlasem správce pohřebiště provádějící práce a pro ostatní veřej- 
              nost.
Článek 3
Rozsah poskytovaných služeb
 
1.      Na pohřebišti v Libčevsi jsou poskytovány tyto služby:
*  nájem z místa  
-     pro hroby, hrobky
-     pro uložení lidských ostatků v urnách
               *  výkopové práce související s pohřbíváním
               *  správa a údržba pohřebiště, včetně komunikací a zeleně
               *  vedení předepsané evidence  související s provozováním pohřebiště
               *  zajišťování likvidace odpadů
               *  zveřejňování informací na místě obvyklém pro potřeby veřejnosti
2.      V souladu se zprávou o hydrogeologickém průzkumu je pro uložení lidských ostatků
.            do hrobu stanovena tlecí doba v délce 20 let.
         
                                                           Článek 4
        Povinnosti návštěvníků pohřebiště, způsob a pravidla užívání zařízení a doba                                                      
                                              zpřístupnění pohřebiště
 
      1.  Pohřebiště je veřejnosti přístupné nepřetržitě denně po celý rok.
2        Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, používat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
3.      Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
4.      Na pohřebiště je zakázán přístup  osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
5.      Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách a kolečkových bruslích.
6.      Přístup na pohřebiště nebo jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace, atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
7.      Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu ze studně. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.
8.      Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa, pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu je nutno toto opatření respektovat.
9.      Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.
10. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu ( zák. č. 84/1990 sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).
11. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanový tento řád.
12. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.
 
Článek 5
Provozovatel pohřebiště a jeho povinnosti
 
       Provozovatel pohřebiště je povinen zejména:
1.   Provozovat pohřebiště v souladu se zákonem, tímto zveřejněným řádem a zvláštními  
      právními předpisy ( např. zákon o odpadech, zákon o ochraně osobních údajů, zákon o 
      shromažďování apod.).
2.      Stanovit stejné podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa pro každého nájemce.
3.      Zdržet se ve styku s pozůstalými chování nešetrného k jejich citům a umožnit při smutečních obřadech účast registrovaných církví, náboženských společností a jiných osob v souladu s projevenou vůlí osob, které sjednali pohřbení.
4.       Vést evidenci související s provozováním pohřebiště v rozsahu dle ustan. § 21 odst. l zákona ( o zemřelých, o nájemci, o hrobovém zařízení, o způsobu uložení lidských pozůstatků a ostatků a jiné předepsané zákonem).Současně je povinen udržovat aktuální plán pohřebiště s vedením evidence volných hrobových míst. Zájemcům o uzavření nájemní smlouvy je povinen na jejich žádost nechat nahlédnout  do plánu pohřebiště a evidence volných míst.
5.      Připravit k pronájmu místa pro hroby, hrobky, urnová místa apod. Žádný zájemce o pronájem  místa na pohřebišti nemá nárok na individuální umístění hrobového místa mimo vymezený prostor stejného charakteru a rozměru.
6.      Zabezpečit výkopy hrobů a služby související s pohřbíváním. Tuto povinnost může zajistit i u třetího subjektu.  
7.      Zajišťovat údržbu veřejné zeleně na pohřebišti podle platných předpisů a pokynů příslušného správního orgánu, včetně údržby společných a vojenských hrobů a vyhrazených ploch.
8.      Zajišťovat likvidaci odpadů z pohřebiště předepsaným způsobem.
9.      Umožnit oprávněným osobám provedení exhumace za podmínek stanovených zákonem o pohřebnictví a tímto řádem.
10. Provozovatel pohřebiště je povinen písemně upozornit nájemce na skončení sjednané doby nájmu nejméně 90 dnů před jejím skončením. Není-li mu trvalý pobyt, nebo  místo nájemce znám uveřejní tuto informaci na místě na pohřebišti obvyklém, nejméně 60 dnů před skončením sjednané doby nájmu.
11. Umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště. V takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu. Dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.
 
Článek 6
Užívání hrobového místa
      1.   Nájem hrobového místa ( dále jen nájem) vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobo-
            vého místa uzavření mezi provozovatelem pohřebiště a nájemcem ( dále jen smlouva o 
            nájmu). Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a musí obsahovat výši nájemné-
            ho a výši úhrady za služby spojené s nájmem. Výše nájemného a ceny služeb spoje-
            ných s nájmem je stanovena cenovým výměrem, který vydá obec.
 1. K uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa je nájemce povinen poskytnout pronajímateli pohřebiště veškeré údaje jejichž vedení je předepsáno ustanovením § 21 odst. 1 zákona, kterými jsou:
·        jméno a příjmení osoby, jejíž lidské pozůstatky jsou na pohřebišti ukládány, místo a datum jejího narození a úmrtí a její rodné číslo,
·        záznam o nebezpečné nemoci pokud osoba jejíž lidské pozůstatky mají být uloženy do hrobu nebo hrobky, byla-li touto nemocí nakažena,
·        jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a rodné číslo nájemce hrobového místa, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní jméno, název firmy sídlo a IČO nájemce hrobového místa, jde-li o právnickou osobu,
·        údaje o hrobovém zařízení daného hrobového místa,
·        změny výše uvedených údajů a skutečností je nájemce povinen bez zbytečného odkladu oznámit provozovateli pohřebiště.
 1. V případě že se jedná o nájem hrobového místa v podobě hrobu, musí být doba, na níž se smlouva o nájmu uzavírá, stanovena tak, aby od pohřbení mohla být dodržena tlecí doba stanovená pro pohřebiště, na níž se hrob nachází (pohřebiště Libčeves – 20 roků)
 2. Nájem hrobového místa lze sjednat i na dobu předcházející pohřbení, nebo uložení urny. Podnájem hrobového místa je zakázán.
 3. Platným uzavřením nájemní smlouvy k hrobovému místu na pohřebišti vzniká nájemci právo zřídit na pronajatém místě hrob, hrobku, urnové místo, včetně vybudování hrobového zařízení ( rám, krycí desky apod.),to vše v souladu s obsahem nájemní smlouvy, tímto řádem a pokyny provozovatele pohřebiště, s následnou možností uložit v tomto místě lidské pozůstatky a lidské ostatky.
 4. Nájemní právo k hrobovému místu lze smluvně převést na třetí osobu pouze prostřednictvím provozovatele pohřebiště. Současně s převodem nájemního práva je dosavadní nájemce a vlastník hrobky, nebo hrobového zařízení povinen předložit provozovateli pohřebiště smlouvu o převodu uvedených věcí do vlastnictví jiné osoby,  nezůstávají-li i nadále v jeho vlastnictví.
 5. Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu pronajatého hrobového místa v rozsahu stanoveném smlouvou o nájmu.
 6. Je-li nájemce fyzická osoba, přechází právo nájmu na dědice. Je-li nájemcem právnická osoba přechází právo nájmu na jejího právního nástupce. Dědic, nebo právní nástupce nájemce je povinen doložit provozovateli titul k přechodu nájmu a sdělit údaje, potřebné pro vedení evidence, předepsané zákonem. 
 7. Provozovatel pohřebiště může odstoupit od smlouvy o nájmu, s výjimkou smlouvy o nájmu hrobu, kde dosud neuplynula tlecí doba, jestliže nájemce neuhradí dlužné nájemné, nebo úhradu za služby  spojené s nájmem do 3 měsíců ode dne, kdy ho k tomu provozovatel vyzval.
 8. Jestliže nájemce podá před uplynutím sjednané doby nájmu návrh na prodloužení smlouvy o nájmu, může provozovatel pohřebiště jeho návrh odmítnout  jen v případě:
·        nájemce neplní své povinnosti dle odstavce 5 této část řádu,
·        nájemce neuhradil dlužné nájemné, nebo úhradu za služby spojené s nájmem do 3 měsíců ode dne, kdy ho k tomu provozovatel písemně vyzval.
 1. Nájemce je povinen provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového
zařízení v následujícím rozsahu a způsobem: 
·        Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanovením článku 9. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny.
·        Má-li být zřízena hrobka, předat správci pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat správce pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými správcem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.
 
      12.   Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím                            r             rozsahu a následujícím způsobem:
·        Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací      
       plochy hrobového místa.
·        Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.
·        Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště.
·        Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy, nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.
·        Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9. zákona.
·        Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro evidenci pohřebiště v souladu s § 21 zákona.
·        Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 7.
12. Nájemce je povinen strpět číselné označení hrobových míst provedené provozovate-    
        lem, tato čísla nepřemisťovat, nepoškozovat a nepoužívat k jiným účelům.
13. Nájemce je povinen provádět údržbu pronajatého místa a hrobového zařízení v 
      následujícím rozsahu a způsobem:
·        Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa.
·        Zajistit, aby plocha hrobového místa nezůstala nevhodným prostorem, který by narušoval svým vzhledem okolí.
·        Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště.
14.  Neprodleně zajistit opravu hrobového zařízení pokud je narušena jeho stabilita a           
       ohrožuje tak zdraví, životy, nebo majetek dalších osob.   
15. Po zániku nájmu se lidské ostatky, o jejichž nové uložení se bývalý nájemce                                    n     nepostaral,  ponechají  na  dosavadním  místě. Při nájmu z hrobového  místa  novému        
       nájemci budou tyto lidské ostatky uloženy pod úroveň dna hrobu.            
                      
Článek 7
Podmínky zřízení hrobky, náhrobku, hrobového zařízení
         l.  Ke zhotovení hrobky, náhrobku, hrobového zařízení na pohřebišti , nebo úpravě již 
             existujících je oprávněn pouze vlastník, nebo jím zmocněná osoba po prokazatelném 
             předchozím souhlasu provozovatele pohřebiště za jím stanovených podmínek.
2.      Podmínky ke zřízení hrobového zařízení mimo hrobky určuje provozovatel v rozsahu:
·        Určí rozměry, tvar hrobového zařízení případně druhu použitého materiálu,
       minimální hloubku základů, odstupňování hrobového zařízení ve svahovitém          
       terénu, šířku uliček mezi hrobovým zařízením, způsob uložení zeminy a
       odpadu při zřizování hrobového zařízení, jeho opravách a likvidaci. Jedno-
       tlivé díly hrobového zařízení musí být mezi sebou pevně kotveny.
·        Nápisy na náhrobcích nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními     
normami.
        
 
3.      Základy pomníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti, např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, popř. cihelného zdiva apod.
4.      Přední a zadní rámy musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
5.      Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
6.      Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno.
7.      Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:
·        Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (max.
však 260 cm).
·        Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude
                         použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difuzní zátka.
·        Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě
        užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně
        impregnačních nátěrů.
·        Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina).   
·        V případě, že bude dno betonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 cm a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
a)      Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
b)      Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
c)      Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uležení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
d)      Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).
e)      Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.
f)        Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.
g)      Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m2.
h)      Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukce hrobky, na samostatném základě.
8.   Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit
-         dobu výstavby hrobky
-         zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
-         požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
-         podmínky používání komunikací pohřebiště
-         způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
-         povinnost dozoru při výstavbě
-         průběžné a závěrečné kontroly postupu prací
 
9.    Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé  u      užívání stavby určit
-         druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
-         způsoby a cyklus revizí hrobky
Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.
10.  Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté   s          s     správcem pohřebiště, zejména
*    respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací
*    neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
*    nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových         
      míst
*    zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně
 
15. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.
16. Vlastník hrobového zařízení je oprávněn s tímto nakládat bez omezení vlastnických práv, včetně odstranění hrobového zařízení z pohřebiště po předchozím projednání s provozovatelem.  
 
Článek 8
Ukládání lidských pozůstatků a exhumace lidských ostatků
 
1.  Hroby pro ukládání lidských pozůstatků musí splňovat následující požadavky:
     *      jejich hloubka musí být u dospělých osob a dětí od 10 let nejméně 1,5 m, u dětí                          
             mladších 10 let  nejméně 1,2 m,
     *     dno hrobu musí ležet nejméně 0,5 m nad hladinou podzemní vody
     *     boční vzdálenosti mezi jednotlivými hroby musí činit nejméně 0,3 m
     *     rakev s lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrobu zasypána zkypřelou
            zeminou ve výši minimálně 1,2 m
2.  Před uplynutím tlecí doby mohou být do téhož hrobu uloženy další lidské pozůstatky,  
     pokud je možné je umístit nad úroveň naposledy pohřbených lidských ostatků a vrstva
     ulehlé zeminy nad rakví bude činit nejméně 1 m.
3. Před uplynutím tlecí doby mohou být lidské ostatky exhumovány na žádost nájemce hrobo-
    vého místa jen se souhlasem krajské  hygienické stanice, nebo nařídí-li exhumaci v trestním           
    řízení soud, nebo státní zástupce. Náklady na exhumaci hradí ten, kdo o ni požádal.
4. Pokud jsou lidské ostatky uloženy v hrobce, není třeba k jejich přemístění, nemá-li být
    rakev otevřena, souhlasu Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště
    Louny
5. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době ztlí
    spolu s lidskými ostatky , tzn. nesmí obsahovat díla z PVC a jiných nerozložitelných mate-
    riálů , kovové díly jen omezeně, Výplň rakví musí být pouze z materiálů, jako dřevění pili-
    ny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.
   
    srovnatelné tlecí době zetlely spolu s lidskými ostatky.
    Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve:
    *    vyrobené z dřevního materiálu s dlouhou trvanlivostí, do které bude umístěna poloviční       
          zinková vložka
    *    kovové
    *    Maximální rozměry rakví v hrobkách 2,15x0,85m
    
                                                              Článek 9
                                                 Dřeviny, lavičky a ostatní
1. Dřeviny lze na pohřebišti vysazovat i likvidovat pouze se souhlasem provozovatele.
2. Všechna trvalá zeleň, vysazená na pohřebišti se stává majetkem provozovatele pohřebiště.
3. Pevné i přenosné lavičky instaluje na pohřebišti provozovatel, nebo osoba, které k tomu
    udělí provozovatel souhlas s určením rozměrů, tvaru a umístění lavičky v řádném stavu.
    Lavičky mohou užívat všichni návštěvníci pohřebiště.
4. Přestupky:
    Přestupku se dopustí ten, kdo:
    *   je nájemcem místa na pohřebišti a nezajišťuje údržbu pronajatého hrobového místa  
         i přes písemné upozornění správce
    *   zachází s lidskými pozůstatky nebo lidskými ostatky způsobem dotýkajícím
         se důstojnosti zemřelého nebo mravního cítění pozůstalých  a veřejnosti
    *   za přestupky výše uvedené lze uložit pokutu až do výše 50 000,- Kč
   
                                                           Článek  10
                                                   Ostatní ustanovení
1. Právní vztahy upravené tímto řádem, vztahujícím se k provozování pohřebiště, se řídí
    zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví v platném znění.
2. Pokud se písemný styk provádí doručenkou na adresu nájemce místa na pohřebišti, platí
    fikce doručení uplynutím posledního dne uložení lhůta na poště.
3. Kontrolu dodržování tohoto řádu provádí a je jí pověřen příslušný orgán obce Libčeves.
4. Výjimky z řádu pohřebiště dle individuální žádosti může povolit starosta obce.                                           
 
                                                              Článek 11
                                                     Závěrečné ustanovení
Tento řád byl schválen zastupitelstvem obce Libčeves dne 12. července 2004 
a tohoto dne nabyl platnosti a účinnosti a bude po celou dobu jeho platnosti vyvěšen na obvyklém místě na pohřebišti v Libčevsi .
 
      
 
 
 
 
 
              Vlasta  Staňková                                                     Vladimír  Záborec
                 starosta obce                                                        místostarosta obce
 
 
 
 
Vyvěšeno dne : 23.6.2004
 
 
Sejmuto dne:  9.7.2004