Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mojeiD

Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany  obce Libčeves. Více informací naleznete zde.

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka obce

Virtuální prohlídka obce

PODPORUJEME  LINKU  BEZPEČÍ

         Linka bezpečí

Obsah

 

VYHLÁŠKA
O závazných částech územního plánu sídelního útvaru
 
LIBČEVES
a
částí Hnojnice, Hořenec, Charvatce, Jablonec, Lahovice, Mnichov, Řisuty, Sinutec, Všechlapy a Židovice
     Na základě usnesení obecního zastupitelstva ze dne 12.10.1998 vydává starosta Obecního úřadu Libčeves podle § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů a podle § 44 odst. 2 a § 45 písm. 1), zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:    
ČÁST PRVNÍ
                                                      ÚVODNÍ USTANOVENÍ  
Čl. 1
Účel vyhlášky
 
1)     Vyhláška vymezuje závazné části územního plánu sídelního útvaru Libčeves   včetně 10. částí, schváleného obecním zastupitelstvem dne 12.10.1998.
2)     Pro rozhodování orgánů státní správy při územním a stavebním řízení, stanovuje závazné regulativy pro funkční a prostorové uspořádání území, zásady uspořádání dopravy, technické infrastruktury, územních systémů ekologické stability a vymezuje veřejně prospěšné stavby.
3)   Součástí vyhlášky je územní plán obsahující grafickou část v měř. 1:25000, 1 : 10000,
1: 5000, 1 : 2000 a 1:2500 a textovou část.
Čl. 2
Rozsah platnosti  
1)     Vyhláška platí pro katastrální území obce Libčeves a částí, Hnojnice,  Hořenec,Charvatce, Jablonec, Lahovice, Mnichov, Řisuty, Sinutec, Všechlapy a Židovice.
2)   Územní plán je platný do doby jeho případné změny nebo pokud bude nahrazen novým územním plánem.
 
 
 
 
Čl. 3
 
Vymezení základních pojmů  
1)      Území obce je členěno na soubor územně plánovacích celků  intravilánových – zastavěné území sídel a  extravilánových – přírodně krajinné území zahrnující celé katastrální území.
2)     Území sídel je územním plánem členěno na:
a)         území s převažujícím charakterem obytným
-     individuální venkovské bydlení  doplněné nerušící střední a drobnou činností
( přípustné – rekreační bydlení ve stáv. objektech, malé a stř. podnikání, služby, výroba       malého rozsahu s PHO na vlastním pozemku, nepřípustné -  podnikání se zvýšenou dopravní náročností  regulační podmínky - max. 2 NP a podkroví, garáže součástí obyt. nebo hosp. objektu, respektování charakteru stáv. zástavby)
-       kolektivní bydlení v obytných domech doplněné o služby a veř. správu
( přípustné -  bydlení, služby, výroba nerušící,  nepřípustné – činnost narušující prostředí bydlení,  regulační podmínky – možná podkrovní nástavba a přístavba)
-      území určená k transformaci  a změně funkčního využití
                   ( plochy v současné době využívané nevhodně, navržena změna a s ní spojené podmínky)
-      území sportu a rekreace  a doprovodných služeb
( přípustné -  doprovodné služby, stravování, ubytování,  nepřípustné – výroba a činnosti omezující)
-     smíšené území obytné  zástavby, výroby a služeb
( přípustné – bydlení a nevýrobní služby, výroba nerušící, občanská vybavenost, parkování na vl. pozemku nebo vyhraz. stání,  nepřípustné – výroba a zařízení narušující svými vlivy bydlení)
-      území smíšené zóny -  ekostabilizační s funkcí přírodní, zemědělskou a lesnickou
( přípustné – zemědělská a lesnická výroba, agroturistika, ÚSES)  
b)             území s převažujícím charakterem produkčním
-      zemědělské provozy, areály výrobní, skladové, opravárenské
-        plochy technického vybavení a služeb pro motoristy
c)             území veřejné vybavenosti obce a veřejných prostranství
d)          území technické vybavenosti obce
e)         území přírodně krajinná
-       extravilánová mimo urbanizované území
-       intravilánová uvnitř hranic zastavěného území
Podrobný popis jednotlivých území je obsahem textové části ÚPN SÚ.  
 ČÁST   DRUHÁ
  ZÁKLADNÍ   ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ A LIMITY JEHO VYUŽITÍ ZÁVAZNÉ REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ  
Čl. 4
Funkční uspořádání  
1)     Funkční uspořádání území obce Libčeves a 10.částí, které jsou součástí správního území, je stanoveno grafickou přílohou územního plánu – plány využití ploch jednotlivých sídel v měř. 1: 2 000 a 1: 2 500.
2)      Územní plán vymezuje rozvojová území jednotlivých sídel:
území obytné individuální
       Libčeves         - I.d, e, f       - dostavba v zastavěném území sídla
                        - I.m            - nová zástavba u nádraží
Hnojnice          - I.g, h, i, j   - nová zástavba v jihozápadní části sídla
Hořenec           - I.b             - dostavba v zastavěném území
                        - I.c, d, e, f  - nová zástavba navazující na východní a jižní část 
                                             sídla
Charvatce         - I.e, f        - dostavba v zastavěném území
                           I.g, h, i    - zástavba navazující v jižní a východní části sídla
Jablonec          - I.b           - dostavba v zastavěném území
                         - I.c            - nová zástavba v jižní části sídla
Lahovice          - I.b             -dostavba v zastavěném území
Mnichov            - I.e             dostavba v zastavěném území v jihovýchodní části
                                             sídla
                                           - dostavba v zastavěném území
                        - I.k, l, m     - nová zástavba v jižní části sídla
Sinutec            - I.c             - dostavba v zastavěném území
Všechlapy        - I.e, f         - dostavba v zastavěném území
                        - I.g, h, i, j  - nová zástavba navazující na západní část sídla
Židovice          - I.c, d          - dostavba v zastavěném a navazujícím území sídla
území transformační
Libčeves            II.a           - individuální bytová výstavba na ploše     nevyužívaných zemědělských provozů v jihozápadní části s vazbou na                      -II.b       – výhled
                         - II.c         - bydlení a služby mezi středem obce a tvrzí
                         - II.d, e, f,g - smíšená funkce v zeměděl.areálech ve středu   
                                           obce   
Hořenec            - II.a          - individuální bydlení na ploše zemědělsky                                            nevyužívané                               
Charvatce         - II.a,b      - transformace rekreační zástavby na obytnou  
                                           Jižní stranu
                         - II.c        - smíšená zástavba na části plochy zemědělského 
                                          areálu v centru
Lahovice          - II.a         - obytná zástavba v centru
Mnichov           - II.a          - individuální bydlení v zemědělsky nevyužívaném  
                                           areálu 
Řisuty               - II.a         - smíšená zástavba v současném zemědělsky 
                                           užívaném areálu
Židovice           - II.a          - individuální obytná zástavba na ploše současného 
                                           zemědělského areálu
                        - II.b           smíšená zástavba navazující na II a  
území smíšené
     Libčeves           - III.d         - dostavba v centru obce – integrovaný dům
                         - III.e         - dostavba mezi středem obce a tvrzí
 Hořenec           - III.b         - přestavba ve středu obce
 Jablonec          - III.c         - rozšíření III.b, dostavba na místě původní zástavby
 Sinutec            - III.b        - dostavba smíšené zástavby
území výroby a skladů
      Libčeves          - IV.b       - rozšíření stáv.výrobní plochy vedle hřbitova
                         - IV.f        - rezervní plocha u drůbežárny
       Hnojnice        - IV.a,b    - intenzivní využití stáv.zeměděl.areálu s možnou dostavbou
Charvatce        - IV.a       - intenzifikace stávajícího zeměděl.areálu
 
území vybavenosti obce
     Libčeves           - V.k       - rozšíření plochy u motorestu
Hořenec            - V.a,b    - doplnění služeb v centru a v severní části obce
 
území technické vybavenosti
     Libčeves          - VI.b      - plocha pro ČOV
                        - VI.d,e  -  plochy rybníků
                        - VI.o, j, k, p - služby pro motoristy, parkoviště
                        - VI.f       - plocha pro recyklaci odpadů
Hnojnice          - VI.a      - plocha pro ČOV
                        - VI.b,c,d- plochy rybníků
Hořenec           - VI.a      - plocha ČOV
                          VI.b      - plocha rybníku
Charvatce        - VI.a      - plocha ČOV
                        - VI.b      - plocha rybníku LBC
                        - VI.c      - revitalizace návesního rybníku
Jablonec         - VI.a       - plocha ČOV
Lahovice         - VI.a       - plocha ČOV
                       - VI.b       - obnova rybníku
Mnichov          - VI.a       - plocha ČOV
Řisuty             - VI.a,b     - plochy ČOV
                       - VI.c        - kaskáda vodních zdrží na Suchém potoce
                       - VI.d       - rekreační rybník
Všechlapy       - VI.a       - plocha ČOV
Židovice          - VI.a       - plocha ČOV
                       - VI.b      -  plocha rybníku LBC
 
území sportu a rekreaci
      Libčeves       - VII.b      - rozšíření hřiště
Charvatce      - VII.a,b   - rozšíření aviatického klubu
Řisuty             - VII.a,b   - rozvoj sportu a rekreace
Židovice         - VII.a,b   - rozvoj agroturistiky
 
 
Čl. 5
Prostorové uspořádání  
Regulační zásady jsou stanoveny v textové části – MTP – místní technické podmínky, pro jednotlivé části obce.
 
Obecná ustanovení - respektovat původní urbanistickou strukturu, výškovou hladinu danou současnou zástavbou, pro podnikání využívat stávající
     hosp.objekty, detaily fasád zachovávat, případně obnovovat dle
     místního charakteru.
umístění a orientace-      respektovat původní zástavbu, novou výstavbu s orientací hřebene střechy kolmo na veřejnou komunikaci, přístavbou a nástavbou nenarušit měřítko původní zástavby, doplňkové stavby musí tvořit se stavbou hlavní harmonický celek, pro architektonicky významné území zpracovat regulační plán, respektovat procento zastavění pozemku rodinným domem a doplňkovými stavbami dle tabulky v textové části /pozemky 600- 15000 m2/
doporučené materiály -     režné zdivo cihelné, opukové, čedičové , soklů a stěn, omítka hladká nebo řezaná v pastelových tónech, okna obdélníková s kratší vodorovnou hranou, u nové zástavby střešní okna – vikýře u původní zástavby, skleněné cihly pouze do fasád podružných, symetrické sedlové střechy, mansardové střechy, střešní krytina pálená, betonová, břidlicová, firemní označení a reklamy související s provozovanou činností, a s využitím místních materiálů, oplocení dřevěné, zděné omítané nebo režné, živé ploty nestříhané přírodní
veřejné prostranství -       energetické rozvody realizovat pod zemí, postupná kabelizace, povrchovou úpravou rozlišit plochy pro pěší a automobilovou dopravu, vymezit potřebné veřejné odstavné plochy, nevyužívané převádět do zeleně s využitím domácích dřevin, autobusové zastávky realizovat zděné doplněné telefonními automaty.
 
 
Čl. 6 
Uspořádání dopravy
 
Silniční doprava - vnější silniční síť
-       úprava silnice I/15 v kú Libčevsi ve vazbě na akci – „Přeložka silnice Kozly – Libčeves – Granátka“
-     mimoúrovňové křížení nové přeložky I/15 se stávající trasou silnice I/15 včetně   úpravynapojení silnice II/249 / hnojnice – Libčeves/ na přeložku
-     technické a dopravní úpravy napojení stávajících silnic III. Třídy na stávající a novou trasu silnice I/15
            -      místní komunikační síť
-        obnova komunikačních vazeb mezi sídly Řisuty – Lahovice, Lahovice – Všechlapy, napojení Hořence na stávající I/15, po realizaci propojení Jablonec – Sinutec zrušení stávající spojky Jablonec I/15
-      úpravy dopravního skeletu v sídlech na stávajících komunikacích, dopravní napojení nových rozvojových ploch a ploch stanovených pro transformaci stávající funkce
    Klidová doprava
-     návrh pěti parkovišť v Libčevsi – centrální část, záchytné parkoviště u II/249 včetně autobusových stání, motorest a stadion nádraží ČD, hřbitov
    
 
     Železniční doprava
-    návrh nové žel.zastávky Hnojnice, s využitím stávající zastávky proŽidovice
     Letecká doprava
-    návrh sportovního letiště pro ultralehká letadla Charvatce pro rekreační zatraktivnění území  
Čl. 7 
Uspořádání technické infrastruktury  
Zásobování elektrickou energií
-       ze stávajících a posílených současných trafostanic
-     návrh nových TS Libčeves – nádraží ČD – rozvoj ploch pro bydlení I.m,n a plocha pro recyklaci odpadů VI.f
-     postupná kabelizace a posílení vedení NN v sídlech – Hnojnice, Hořenec, Charvatce, Jablonec, Mnichov, Řisuty, Všechlapy, Židovice  
Spoje
-     provoz a napojení celého území je bude zajišťován digitální a telefonní ústřednou Libčeves
 
Zásobování vodou
-      obec Libčeves z vodovodního přivaděče Kozly – Libčeves, vodojem „U Jakuba“
-      napojení na vodovod Libčeves sídel – Hnojnice, Lahovice, Řisuty, Sinutec, Všechlapy,  Židovice
-      napojení na vodojem Bělouš sídel Charvatce a Mnichov
-      napojení na vodojem Kozly sídel Hořenec a Jablonec
 
Kanalizace
-     úprava stávající ČOV Libčeves s doplněním třetího stupně čištění
-        návrh ČOV pro sídla – Hnojnice, Hořenec, Charvatce + Mnichov, Jablonec, Lahovice, Řisuty, Všechlapy a Židovice
 
Zásobování plynem
-     z vysokotlakého plynovodu a regulační stanice pokryta současná   a výhledová potřeba obce Libčeves
 
Základní energetická koncepce – teplo
-     obec Libčeves – plyn a elektrická energie
-     ostatní sídla – tradiční paliva / uhlí, plyn PB, dřevo, elektr.energie/
-     alternativní vytápění /sláma, bioplyn/
 
 
Čl. 8 
Zásady péče o životní prostředí
ochrana přírody a půdy
 
-       dodržovat podmínky CHKO České středohoří
-       respektovat zvláště chráněná území přírody – NPR Oblík, NPP Kamenná slunce, PR
Číčov
-     respektovat ÚTP – Nadregionální a regionální ÚSES – 1997 Brno
-     espektovat plochy systému ekologické stability krajiny (LÚSES – TERPLAN Praha 1992)
-     respektovat plán založení nových a revitalizaci stávajících vodních ploch na katastru sídel – Libčeves, Hnojnice, Charvatce, Lahovice, Řisuty, Všechlapy a Židovice
-     obnovit zeleň podél stávajících a nově navrhovaných polních cest
-     likvidace TKO je realizována odvozem mimo řešené území na centrální skládku
-     návrh plochy pro separaci odpadů v Libčevsi VI.f
 
   
Čl. 9 
Ochrana stavebních souborů
 
-        oprava a rekonstrukce objektů v souladu se stanovenými regulačními podmínkami
 
ČÁST   TŘETÍ
 
Čl. 10 
Veřejně prospěšné stavby
 
1.      Plochy pro veřejně prospěšné stavby vymezují grafické přílohy územního plánu v měřítku                            
    1 : 2000, 1 : 2500 a 1 : 10000
2.      Jako veřejně prospěšné stavby jsou vymezeny:
a)      plochy pro dopravu:
-     obnova komunikace Lahovice – Řisuty VPS 1
-     obnova komunikace Lahovice – Všechlapy VPS 2
-     obnova napojení Hořence na I/15 VPS 3
-     obnova komunikace Jablonec – Sinutec VPS 4
-     přeložka silnice I/15 – nové vedení silnice přes správní území obce Libčeves VPS 5
-      přebudování křižovatky na silnici II třídy na kruhový objezd VPS 7/4
-      místní komunikace v rozvoj. území Libčevsi Im, Iia,b VPS 7/5, Řisuty I k,l,m,n VPS 10/4,  Hnojnice I g,h VPS 11/2, Židovice – úprava bezkolizního výjezdu z obce včetně parkoviště a zemědělská účelová komunikace VPS 12/2, 12/3, Charvatce I h, i, j, k VPS 13/3
-    plochy parkovišť Libčeves VPS 7/7, 7/8, 7/9
-    obnovení obslužné komunikace mezi čerpací stanicí PHM a stodolami VPS 7/10
    
b)      plochy pro technickou infrastrukturu
-     rozšíření ČOV Libčeves VPS 7/1, ČOV Všechlapy VPS 8/1, ČOV Lahovice VPS 9/1, ČOV Řisuty VPS 10/1, 10/2, ČOV a rybník Hnojnice VPS 11/1, ČOV Židovice VPS 12/1, ČOV Charvatce VPS 13/1, ČOV Mnichov 14/1, ČOV Hořenec 15/1, ČOV Jablonec VPS 16/1
-     trafostanice pro rozvoj. území Libčevsi I m, VI. f – recyklace VPS 7/2, 7/3, Řisuty VPS 10/3, Charvatce I h, i j, k VPS 13/2, Mnichov VPS 14/2, Hořenec VPS 15/2, Jablonec VPS 16/
c)      plochy pro revitalizaci území
-       obnova rybníků Libčeves VPS 7/11 – lokální biocentrum, rybník Všechlapy VPS 8/11, rybník Lahovice VPS 9/11, rybník a kaskáda vodních zdrží Řisuty VPS 10/11, 10/12, obnova rybníků Hnojnice VPS 11/11, 11/12, rybník Židovice 12/11, rybník Charvatce VPS 13/11, rybník Hořenec VPS 15/1
ČÁST   ČTVRTÁ
 
ZÁVĚREČNÁ   USTANOVENÍ 
Čl. 11 
 
1.      Územní plán sídelního útvaru je uložen na:
-         Obecním úřadu Libčeves
-       Městském úřadu Louny, újezdním stavebním úřadu
-       Okresním úřadu Louny, referátu regionálního rozvoje  
2.      Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.
     Vlasta Staňková                                                               Ing. Michal Pospíšil CSc.
    místostarosta obce                                                                    starosta obce
 
Vyvěšeno:   2.11.1998
Sejmuto:    18.11.1998