Obec Libčeves
Libčeves

Webové stránky se upravují.

Vyhláška ÚP

VYHLÁŠKA o závazných částech územního plánu sídelního útvaru LIBČEVES a částí Hnojnice, Hořenec, Charvatce, Jablonec, Lahovice, Mnichov, Řisuty, Sinutec, Všechlapy a Židovice

Na základě usnesení obecního zastupitelstva ze dne 12.10.1998 vydává starosta Obecního úřadu Libčeves podle § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů a podle § 44 odst. 2 a § 45 písm. 1), zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:    

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ  

Čl. 1
Účel vyhlášky
 
 1. Vyhláška vymezuje závazné části územního plánu sídelního útvaru Libčeves   včetně 10. částí, schváleného obecním zastupitelstvem dne 12.10.1998.
 2. Pro rozhodování orgánů státní správy při územním a stavebním řízení, stanovuje závazné regulativy pro funkční a prostorové uspořádání území, zásady uspořádání dopravy, technické infrastruktury, územních systémů ekologické stability a vymezuje veřejně prospěšné stavby.
 3. Součástí vyhlášky je územní plán obsahující grafickou část v měř. 1:25000, 1 : 10000,1: 5000, 1 : 2000 a 1:2500 a textovou část.
Čl. 2
Rozsah platnosti  
 1. Vyhláška platí pro katastrální území obce Libčeves a částí, Hnojnice,  Hořenec,Charvatce, Jablonec, Lahovice, Mnichov, Řisuty, Sinutec, Všechlapy a Židovice.
 2. Územní plán je platný do doby jeho případné změny nebo pokud bude nahrazen novým územním plánem.
Čl. 3
Vymezení základních pojmů  
 1. Území obce je členěno na soubor územně plánovacích celků  intravilánových – zastavěné území sídel a  extravilánových – přírodně krajinné území zahrnující celé katastrální území.
 2. Území sídel je územním plánem členěno na:
a) území s převažujícím charakterem obytným
 • individuální venkovské bydlení  doplněné nerušící střední a drobnou činností
( přípustné – rekreační bydlení ve stáv. objektech, malé a stř. podnikání, služby, výroba       malého rozsahu s PHO na vlastním pozemku, nepřípustné -  podnikání se zvýšenou dopravní náročností  regulační podmínky - max. 2 NP a podkroví, garáže součástí obyt. nebo hosp. objektu, respektování charakteru stáv. zástavby)
 • kolektivní bydlení v obytných domech doplněné o služby a veř. správu
( přípustné -  bydlení, služby, výroba nerušící,  nepřípustné – činnost narušující prostředí bydlení,  regulační podmínky – možná podkrovní nástavba a přístavba)
 • území určená k transformaci  a změně funkčního využití (plochy v současné době využívané nevhodně, navržena změna a s ní spojené podmínky)
 • území sportu a rekreace  a doprovodných služeb (přípustné -  doprovodné služby, stravování, ubytování,  nepřípustné – výroba a činnosti omezující)
 • smíšené území obytné  zástavby, výroby a služeb (přípustné – bydlení a nevýrobní služby, výroba nerušící, občanská vybavenost, parkování na vl. pozemku nebo vyhraz. stání,  nepřípustné – výroba a zařízení narušující svými vlivy bydlení)
 • území smíšené zóny -  ekostabilizační s funkcí přírodní, zemědělskou a lesnickou (přípustné – zemědělská a lesnická výroba, agroturistika, ÚSES)  
b) území s převažujícím charakterem produkčním
 • zemědělské provozy, areály výrobní, skladové, opravárenské
 • plochy technického vybavení a služeb pro motoristy
c) území veřejné vybavenosti obce a veřejných prostranství
d) území technické vybavenosti obce
e) území přírodně krajinná
 • extravilánová mimo urbanizované území
 • intravilánová uvnitř hranic zastavěného území
Podrobný popis jednotlivých území je obsahem textové části ÚPN SÚ.  
 

ČÁST DRUHÁ

ZÁKLADNÍ ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ A LIMITY JEHO VYUŽITÍ ZÁVAZNÉ REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ  

Čl. 4
Funkční uspořádání  
 1. Funkční uspořádání území obce Libčeves a 10.částí, které jsou součástí správního území, je stanoveno grafickou přílohou územního plánu – plány využití ploch jednotlivých sídel v měř. 1: 2 000 a 1: 2 500.
 2. Územní plán vymezuje rozvojová území jednotlivých sídel:
území obytné individuální
Libčeves - I.d, e, f -  dostavba v zastavěném území sídla
 • - I.m - nová zástavba u nádraží
Hnojnice I.g, h, i, j   - nová zástavba v jihozápadní části sídla
Hořenec - I.b - dostavba v zastavěném území
 • I.c, d, e, f  - nová zástavba navazující na východní a jižní část sídla
Charvatce  - I.e, f - dostavba v zastavěném území
 • I.g, h, i    - zástavba navazující v jižní a východní části sídla
Jablonec - I.b - dostavba v zastavěném území
 • I.c - nová zástavba v jižní části sídla
Lahovice - I.b -dostavba v zastavěném území
Mnichov - I.e dostavba v zastavěném území v jihovýchodní části sídla
 • dostavba v zastavěném území
 • I.k, l, m - nová zástavba v jižní části sídla
Sinutec - I.c - dostavba v zastavěném území
Všechlapy - I.e, f - dostavba v zastavěném území
 • I.g, h, i, j  - nová zástavba navazující na západní část sídla
Židovice - I.c, d - dostavba v zastavěném a navazujícím území sídla
území transformační
Libčeves - II.a - individuální bytová výstavba na ploše     nevyužívaných zemědělských provozů v jihozápadní části s vazbou na -II.b – výhled
 • II.c - bydlení a služby mezi středem obce a tvrzí
 • II.d, e, f,g - smíšená funkce v zeměděl.areálech ve středu  obce   
Hořenec  - II.a  - individuální bydlení na ploše zemědělsky  nevyužívané                               
Charvatce - II.a,b - transformace rekreační zástavby na obytnou Jižní stranu
 • II.c - smíšená zástavba na části plochy zemědělského areálu v centru
Lahovice  - II.a - obytná zástavba v centru
Mnichov  - II.a - individuální bydlení v zemědělsky nevyužívaném areálu 
Řisuty  - II.a - smíšená zástavba v současném zemědělsky užívaném areálu
Židovice - II.a  - individuální obytná zástavba na ploše současného zemědělského areálu
 • II.b smíšená zástavba navazující na II a  
území smíšené
 • Libčeves           - III.d         - dostavba v centru obce – integrovaný dům
 •                          - III.e         - dostavba mezi středem obce a tvrzí
 • Hořenec           - III.b         - přestavba ve středu obce
 • Jablonec          - III.c         - rozšíření III.b, dostavba na místě původní zástavby
 • Sinutec            - III.b        - dostavba smíšené zástavby území výroby a skladů
 • Libčeves          - IV.b       - rozšíření stáv.výrobní plochy vedle hřbitova
 •                          - IV.f        - rezervní plocha u drůbežárny
 • Hnojnice        - IV.a,b    - intenzivní využití stáv.zeměděl.areálu s možnou dostavbou
 • Charvatce        - IV.a       - intenzifikace stávajícího zeměděl.areálu
 
území vybavenosti obce
 • Libčeves           - V.k       - rozšíření plochy u motorestu
 • Hořenec            - V.a,b    - doplnění služeb v centru a v severní části obce
 
území technické vybavenosti
Libčeves
 • VI.b      - plocha pro ČOV
 • VI.d,e  -  plochy rybníků
 • VI.o, j, k, p - služby pro motoristy, parkoviště
 • VI.f       - plocha pro recyklaci odpadů
Hnojnice
 • VI.a      - plocha pro ČOV
 • VI.b,c,d- plochy rybníků
Hořenec
 • VI.a      - plocha ČOV
 • VI.b      - plocha rybníku
Charvatce
 • VI.a      - plocha ČOV
 • VI.b      - plocha rybníku LBC
 • VI.c      - revitalizace návesního rybníku
Jablonec
 • VI.a       - plocha ČOV
Lahovice
 • VI.a       - plocha ČOV
 • VI.b       - obnova rybníku
Mnichov
 • VI.a       - plocha ČOV
Řisuty
 • VI.a,b     - plochy ČOV
 • VI.c        - kaskáda vodních zdrží na Suchém potoce
 • VI.d       - rekreační rybník
Všechlapy
 • VI.a       - plocha ČOV

Židovice

 • VI.a       - plocha ČOV
 • VI.b      -  plocha rybníku LBC
území sportu a rekreaci
 • Libčeves       - VII.b      - rozšíření hřiště
 • Charvatce      - VII.a,b   - rozšíření aviatického klubu
 • Řisuty             - VII.a,b   - rozvoj sportu a rekreace
 • Židovice         - VII.a,b   - rozvoj agroturistiky
Čl. 5
Prostorové uspořádání  
Regulační zásady jsou stanoveny v textové části – MTP – místní technické podmínky, pro jednotlivé části obce.
Obecná ustanovení - respektovat původní urbanistickou strukturu, výškovou hladinu danou současnou zástavbou, pro podnikání využívat stávající hosp.objekty, detaily fasád zachovávat, případně obnovovat dle místního charakteru.
umístění a orientace   
respektovat původní zástavbu, novou výstavbu s orientací hřebene střechy kolmo na veřejnou komunikaci, přístavbou a nástavbou nenarušit měřítko původní zástavby, doplňkové stavby musí tvořit se stavbou hlavní harmonický celek, pro architektonicky významné území zpracovat regulační plán, respektovat procento zastavění pozemku rodinným domem a doplňkovými stavbami dle tabulky v textové části /pozemky 600- 15000 m2/
doporučené materiály -     režné zdivo cihelné, opukové, čedičové , soklů a stěn, omítka hladká nebo řezaná v pastelových tónech, okna obdélníková s kratší vodorovnou hranou, u nové zástavby střešní okna – vikýře u původní zástavby, skleněné cihly pouze do fasád podružných, symetrické sedlové střechy, mansardové střechy, střešní krytina pálená, betonová, břidlicová, firemní označení a reklamy související s provozovanou činností, a s využitím místních materiálů, oplocení dřevěné, zděné omítané nebo režné, živé ploty nestříhané přírodní
veřejné prostranství -       energetické rozvody realizovat pod zemí, postupná kabelizace, povrchovou úpravou rozlišit plochy pro pěší a automobilovou dopravu, vymezit potřebné veřejné odstavné plochy, nevyužívané převádět do zeleně s využitím domácích dřevin, autobusové zastávky realizovat zděné doplněné telefonními automaty.
 
Čl. 6 
Uspořádání dopravy
 
Silniční doprava - vnější silniční síť
 • úprava silnice I/15 v kú Libčevsi ve vazbě na akci – „Přeložka silnice Kozly – Libčeves – Granátka“
 • mimoúrovňové křížení nové přeložky I/15 se stávající trasou silnice I/15 včetně   úpravynapojení silnice II/249 / hnojnice – Libčeves/ na přeložku
 • technické a dopravní úpravy napojení stávajících silnic III. Třídy na stávající a novou trasu silnice I/15
 • místní komunikační síť
 • obnova komunikačních vazeb mezi sídly Řisuty – Lahovice, Lahovice – Všechlapy, napojení Hořence na stávající I/15, po realizaci propojení Jablonec – Sinutec zrušení stávající spojky Jablonec I/15
 • úpravy dopravního skeletu v sídlech na stávajících komunikacích, dopravní napojení nových rozvojových ploch a ploch stanovených pro transformaci stávající funkce
Klidová doprava
 • návrh pěti parkovišť v Libčevsi – centrální část, záchytné parkoviště u II/249 včetně autobusových stání, motorest a stadion nádraží ČD, hřbitov
Železniční doprava
 • návrh nové žel.zastávky Hnojnice, s využitím stávající zastávky proŽidovice
Letecká doprava
 • návrh sportovního letiště pro ultralehká letadla Charvatce pro rekreační zatraktivnění území  
Čl. 7 
Uspořádání technické infrastruktury  
 • Zásobování elektrickou energií
 • ze stávajících a posílených současných trafostanic
 • návrh nových TS Libčeves – nádraží ČD – rozvoj ploch pro bydlení I.m,n a plocha pro recyklaci odpadů VI.f
 • postupná kabelizace a posílení vedení NN v sídlech – Hnojnice, Hořenec, Charvatce, Jablonec, Mnichov, Řisuty, Všechlapy, Židovice  
 • Spoje
 • provoz a napojení celého území je bude zajišťován digitální a telefonní ústřednou Libčeves
Zásobování vodou
 • obec Libčeves z vodovodního přivaděče Kozly – Libčeves, vodojem „U Jakuba“
 • napojení na vodovod Libčeves sídel – Hnojnice, Lahovice, Řisuty, Sinutec, Všechlapy,  Židovice
 • napojení na vodojem Bělouš sídel Charvatce a Mnichov
 • napojení na vodojem Kozly sídel Hořenec a Jablonec
Kanalizace
 • úprava stávající ČOV Libčeves s doplněním třetího stupně čištění
 • návrh ČOV pro sídla – Hnojnice, Hořenec, Charvatce + Mnichov, Jablonec, Lahovice, Řisuty, Všechlapy a Židovice
Zásobování plynem
 • z vysokotlakého plynovodu a regulační stanice pokryta současná   a výhledová potřeba obce Libčeves
Základní energetická koncepce – teplo
 • obec Libčeves – plyn a elektrická energie
 • ostatní sídla – tradiční paliva / uhlí, plyn PB, dřevo, elektr.energie/
 • alternativní vytápění /sláma, bioplyn/
 
Čl. 8 
Zásady péče o životní prostředí ochrana přírody a půdy
 • dodržovat podmínky CHKO České středohoří
 •  respektovat zvláště chráněná území přírody – NPR Oblík, NPP Kamenná slunce, PR Číčov
 • respektovat ÚTP – Nadregionální a regionální ÚSES – 1997 Brno
 • respektovat plochy systému ekologické stability krajiny (LÚSES – TERPLAN Praha 1992)
 • respektovat plán založení nových a revitalizaci stávajících vodních ploch na katastru sídel – Libčeves, Hnojnice, Charvatce, Lahovice, Řisuty, Všechlapy a Židovice
 • obnovit zeleň podél stávajících a nově navrhovaných polních cest
 • likvidace TKO je realizována odvozem mimo řešené území na centrální skládku
 • návrh plochy pro separaci odpadů v Libčevsi VI.f
Čl. 9 
Ochrana stavebních souborů
 • oprava a rekonstrukce objektů v souladu se stanovenými regulačními podmínkami
 

ČÁST TŘETÍ

Čl. 10 
Veřejně prospěšné stavby
 
 1. Plochy pro veřejně prospěšné stavby vymezují grafické přílohy územního plánu v měřítku 1 : 2000, 1 : 2500 a 1 : 10000
 2. Jako veřejně prospěšné stavby jsou vymezeny:
a)      plochy pro dopravu:
 • obnova komunikace Lahovice – Řisuty VPS 1
 • obnova komunikace Lahovice – Všechlapy VPS 2
 • obnova napojení Hořence na I/15 VPS 3
 • obnova komunikace Jablonec – Sinutec VPS 4
 • přeložka silnice I/15 – nové vedení silnice přes správní území obce Libčeves VPS 5
 • přebudování křižovatky na silnici II třídy na kruhový objezd VPS 7/4
 • místní komunikace v rozvoj. území Libčevsi Im, Iia,b VPS 7/5, Řisuty I k,l,m,n VPS 10/4, Hnojnice I g,h VPS 11/2, Židovice – úprava bezkolizního výjezdu z obce včetně parkoviště a zemědělská účelová komunikace VPS 12/2, 12/3, Charvatce I h, i, j, k VPS 13/3
 • plochy parkovišť Libčeves VPS 7/7, 7/8, 7/9
 • obnovení obslužné komunikace mezi čerpací stanicí PHM a stodolami VPS 7/10
b)      plochy pro technickou infrastrukturu
 • rozšíření ČOV Libčeves VPS 7/1, ČOV Všechlapy VPS 8/1, ČOV Lahovice VPS 9/1, ČOV Řisuty VPS 10/1, 10/2, ČOV a rybník Hnojnice VPS 11/1, ČOV Židovice VPS 12/1, ČOV Charvatce VPS 13/1, ČOV Mnichov 14/1, ČOV Hořenec 15/1, ČOV Jablonec VPS 16/1
 • trafostanice pro rozvoj. území Libčevsi I m, VI. f – recyklace VPS 7/2, 7/3, Řisuty VPS 10/3, Charvatce I h, i j, k VPS 13/2, Mnichov VPS 14/2, Hořenec VPS 15/2, Jablonec VPS 16/
c)      plochy pro revitalizaci území
 • obnova rybníků Libčeves VPS 7/11 – lokální biocentrum, rybník Všechlapy VPS 8/11, rybník Lahovice VPS 9/11, rybník a kaskáda vodních zdrží Řisuty VPS 10/11, 10/12, obnova rybníků Hnojnice VPS 11/11, 11/12, rybník Židovice 12/11, rybník Charvatce VPS 13/11, rybník Hořenec VPS 15/1

ČÁST ČTVRTÁ

ZÁVĚREČNÁ   USTANOVENÍ 

Čl. 11 
 1. Územní plán sídelního útvaru je uložen na:
 • Obecním úřadu Libčeves
 • Městském úřadu Louny, újezdním stavebním úřadu
 • Okresním úřadu Louny, referátu regionálního rozvoje  
 1. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.
     Vlasta Staňková                                                               Ing. Michal Pospíšil CSc.
    místostarosta obce                                                                    starosta obce
 
Vyvěšeno:   2.11.1998
Sejmuto:    18.11.1998

Obecní úřad

mojeiD

Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany  obce Libčeves. Více informací naleznete zde.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka obce

Virtuální prohlídka obce

Video

video